Uttal

Du kan velge et språk for å se ord som venter på å bli uttalt kun på det språket.

 • Les inn uttale for соджэ соджэ
 • Les inn uttale for къэскӏухьыну сокӏуэ къэскӏухьыну сокӏуэ
 • Les inn uttale for чыристан чыристан
 • Les inn uttale for кӏуэрщӏэгъакъуэ кӏуэрщӏэгъакъуэ
 • Les inn uttale for унэм сокӏуэж унэм сокӏуэж
 • Les inn uttale for сыноуэн сыноуэн
 • Les inn uttale for уанэгущхьэнтэ уанэгущхьэнтэ
 • Les inn uttale for пэ кӏыхь пэ кӏыхь
 • Les inn uttale for къэгъанэ къэгъанэ
 • Les inn uttale for къыдогъанэ къыдогъанэ
 • Les inn uttale for лъэщӏ лъэщӏ
 • Les inn uttale for узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт
 • Les inn uttale for сышхэну сыхуейщ сышхэну сыхуейщ
 • Les inn uttale for дыщэ пыӏэ дыщэ пыӏэ
 • Les inn uttale for пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр? пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр?
 • Les inn uttale for унэм и теплъэ унэм и теплъэ
 • Les inn uttale for нэщӏыса нэщӏыса
 • Les inn uttale for нэщӏысын нэщӏысын
 • Les inn uttale for зегъасэ зегъасэ
 • Les inn uttale for ягъэлъапӏэ ягъэлъапӏэ
 • Les inn uttale for удыгъэ зыхэлъ удыгъэ зыхэлъ
 • Les inn uttale for ӏэфӏагъ ӏэфӏагъ
 • Les inn uttale for нэ дахэ уиӏэщ нэ дахэ уиӏэщ
 • Les inn uttale for щхьэцхущӏ щхьэцхущӏ
 • Les inn uttale for удыгъэ удыгъэ
 • Les inn uttale for хуэжэн хуэжэн
 • Les inn uttale for щыпсэухэм я къетхэкӏын щыпсэухэм я къетхэкӏын
 • Les inn uttale for зрахьэну хуэныкъуэщ зрахьэну хуэныкъуэщ
 • Les inn uttale for лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ
 • Les inn uttale for тепӏэн тепӏэн
 • Les inn uttale for ахъшэ къихын ахъшэ къихын
 • Les inn uttale for пащтыхьыпхъу пащтыхьыпхъу
 • Les inn uttale for хьэдэщӏэлъхьэ хьэдэщӏэлъхьэ
 • Les inn uttale for псытекӏэ псытекӏэ
 • Les inn uttale for фӏыкӏэ зыухьэ фӏыкӏэ зыухьэ
 • Les inn uttale for шэнт-ӏэнэ шэнт-ӏэнэ
 • Les inn uttale for уэсылӏ ящӏ уэсылӏ ящӏ
 • Les inn uttale for къэзэр къэзэр
 • Les inn uttale for гъэбэтэн гъэбэтэн
 • Les inn uttale for зыхузэгъэпэщ зыхузэгъэпэщ
 • Les inn uttale for зыхузэгъэпэщын зыхузэгъэпэщын
 • Les inn uttale for хузэгъэпэщын хузэгъэпэщын
 • Les inn uttale for абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ? абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ?
 • Les inn uttale for ӏэпхъуэ зэпытт ӏэпхъуэ зэпытт
 • Les inn uttale for хыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • Les inn uttale for хыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • Les inn uttale for щӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • Les inn uttale for хьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • Les inn uttale for ухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • Les inn uttale for цӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ